Maurits Hagen

 • Elegant
 • Editorial
 • Exclusief

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 

Bij boeking van een opdracht bij Maurits Hagen gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hieronder beschreven.

Artikel 1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van Maurits Hagen aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 2. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen Maurits Hagen en de persoon of personen waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever).
 3. Opdracht: De dienst of het product dat door Maurits Hagen geleverd zal worden.
 4. Fotograaf: Maurits Hagen,  tevens gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en opdrachtnemer.
 5. Opdrachtgever: De (rechts)persoon of personen waarmee Maurits Hagen de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 8. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.
 9. Aw: Auteurswet 1912.
Artikel 2. TOEPASSING
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Maurits Hagen en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Maurits Hagen slechts bindend indien en voor zover deze door Maurits Hagen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 3. AANBOD
 1. Maurits Hagen doet een aanbod via een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website of per e-mail.
 2. Aanvaarding van het aanbod geschiedt schriftelijk. Maurits Hagen zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een contract opstellen en deze aan de opdrachtgever toesturen.
 3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waarop Maurits Hagen het aanbod deed.
 4. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene)verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Maurits Hagen zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Artikel 5. AANVAARDING OPDRACHT
 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat Maurits Hagen werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
 2. Maurits Hagen houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die de uitvoering voor Maurits Hagen onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Maurits Hagen is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.
Artikel 5. UITVOERING OPDRACHT
 1. Maurits Hagen zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin Maurits Hagen gebruikelijk werkt.
 2. Maurits Hagen spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Maurits Hagen zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat Maurits Hagen op de door de opdrachtgever gewenste locatie(s) gefotografeerd kan en mag worden. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient de opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.
 4. Indien de opdrachtgever van Maurits Hagen verlangt groepsfoto’s te vervaardigen, zal opdrachtgever zorgen voor voldoende tijd en ruimte en de juiste samenstelling van de groepen, om deze groepsfoto’s te kunnen maken. Maurits Hagen kan niet garanderen dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s gemaakt kunnen worden. Groepsfoto’s zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze gemaakt kunnen en moeten worden.
 5. Maurits Hagen levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Maurits Hagen levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop de opdrachtgever geen invloed heeft.
Artikel 6. LEVERING
 1. Maurits Hagen hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
 2. Maurits Hagen levert fotobestanden na betaling van de eindfactuur en niet eerder dan 6 weken na de bruiloft. Foto’s worden digitaal geleverd of via een online fotogalerij.
 3. Maurits Hagen levert nooit ruw, onbewerkt materiaal.
 4. Maurits Hagen levert géén RAW bestanden.
 5. Het album wordt geleverd binnen 6 weken na bestelling daarvan door Maurits Hagen bij de leverancier. Levering van albums geschiedt volgens procedure omschreven in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.
 6. Maurits Hagenlevert geen producten of bestanden voor de laatste factuur met betrekking tot de opdracht of een factuur met betrekking tot de te leveren producten of bestanden, volledig is voldaan.
Artikel 7. (LUXE TROUW-)ALBUMS
 1. Ten behoeve van de luxe trouwalbums levert Maurits Hagen uiterlijk 4 weken na de bruiloft een online fotogalerij met de foto’s
 2. Maurits Hagen maakt een album ontwerp binnen 5 weken na de levering van de in lid 1 genoemde fotogalerij.
 3. Wijzigingen in het ontwerp zijn, tot 2 correctie rondes mogelijk, meer correctie rondes zijn enkel mogelijk tegen betaling. Maurits Hagen zal de opdrachtgever vooraf op de hoogste stellen van de kosten daarvan.
 4. Maurits Hagen zal wijzigingen binnen 14 dagen toepassen op het ontwerp.
 5. Opdrachtgevers dienen binnen 14 dagen na levering van het ontwerp aan te geven of zij akkoord zijn met het ontwerp van het album. Indien Maurits Hagen binnen deze termijn geen reactie van de opdrachtgever heeft ontvangen, mag Maurits Hagen er vanuit gaan dat de opdrachtgever akkoord is met het ontwerp en zal Maurits Hagen het album bij de leverancier bestellen.
 6. Het album wordt binnen 6 tot 8 weken, na bestelling daarvan bij de leverancier, door Maurits Hagen aan de opdrachtgever geleverd.
 7. Voor de shoots zonder luxe trouwalbum levert Maurits Hagen een door hem ontworpen mini-album waar geen voorinzage dan wel correctie op mogelijk is.
Artikel 8. VERGOEDING
 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Maurits Hagen gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op haar website.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Maurits Hagen een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat Maurits Hagen hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal Maurits Hagen dit doorberekenen aan de opdrachtgever.
 4. Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen.
 5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door Maurits Hagen gehanteerde prijzen.
 6. Alle door Maurits Hagen genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.
Artikel 9. BETALINGSVOORWAARDEN
 1. Maurits Hagen zal voor het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Maurits Hagen verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling, waarvoor fotograaf een factuur zal sturen.
 3. Maurits Hagen zal de eindfactuur opmaken uiterlijk 2 weken na bruiloft/opdracht.
 4. Tenzij anders overeengekomen, geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
Artikel 10. ANNULERING EN OPSCHORTING
 1. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Maurits Hagen gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 2. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, is Maurits Hagen gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding of annulering van de opdracht door opdrachtgever, dient de aanbetaling ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten door Maurits Hagen.
 5. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst binnen 3 maanden tot aanvang van de opdracht, brengt Maurits Hagen 70% van de overeengekomen vergoeding in rekening, ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.
 6. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
 7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Maurits Hagen gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
 8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.
Artikel 11. KLACHTEN
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan Maurits Hagen.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan Maurits Hagen..
 3. Klachten na de in lid 1 en 2 genoemde termijnen worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
Artikel 12. AUTEURSRECHT
 1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van Maurits Hagen, tenzij anders overeengekomen.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Maurits Hagen.
 3. Maurits Hagen houdt zich het recht voor, de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden. Indien dit niet wenselijk is, dan dient dit vooraf schiftelijk aan Maurits Hagen kenbaar gemaakt te worden.
 4. De opdrachtgever verkrijgt van Maurits Hagen een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen voor persoonlijk gebruik en openbaar te maken op persoonlijke social media profielen en een persoonlijke website, mits met naamsvermelding en met in achtname van overige persoonlijkheidsrechten van Maurits Hagen.
 5. Voor overige vormen van verveelvoudigen of openbaar maken dient opdrachtgever voorafgaand toestemming te vragen aan Maurits Hagen.
 6. De opdrachtgever is niet gerechtigd de foto’s aan derden te leveren of in te zenden voor wedstrijden of publicaties, zonder voorafgaande toestemming van Maurits Hagen.
 7. De opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 8. De opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van Maurits Hagen, zoals vermeld in artikel 25 AW in acht te nemen.
Artikel 13. PORTRETRECHT
 1. Maurits Hagen houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en blog, portfolio, social media, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden. Indien dit niet wenselijk is, dan dient dit vooraf schiftelijk aan Maurits Hagen kenbaar gemaakt te worden.
 2. Maurits Hagen zal de foto’s niet aan derden verkopen, tenzij nadrukkelijk anders afgesproken
 3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.
Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID
 1. Maurits Hagen is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Maurits Hagen of diens vertegenwoordigers.
 2. Maurits Hagen is niet aansprakelijk voor het niet leveren van foto’s, wanneer het bruidspaar er geen zorg voor heeft gedragen dat Maurits Hagen op de overeengekomen locaties en tijdstippen, althans door opdrachtgever gewenste locatie en tijdstippen, door Maurits Hagen gefotografeerd kon en mocht worden.
 3. Maurits Hagen is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Maurits Hagen geleverd zijn, noch is Maurits Hagen aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of videomateriaal. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.
 4. Maurits Hagen is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die Maurits Hagen aan de opdrachtgever geleverd heeft.
 5. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.
Artikel 15. PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS
 1. Maurits Hagen zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres etc.) openbaar maken of doorgegeven aan anderen.
Artikel 16. WIJZIGINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN
 1. Maurits Hagen houdt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Maurits Hagen aan de opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien de opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.
Artikel 17. RECHTS- EN FORUMKEUZE
 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Maurits Hagen en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Vragen rondom deze Algemene Voorwaarden? Neem dan gerust contact met me op.

Deze website gebruikt cookies. Meer info lees je op onze cookie verklaring.